Vad vet gymnasieelever om dentala erosioner? - En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: SyfteSyftet med studien var att ta reda på vad gymnasieelver på St Petri skola i Malmö vet om dentala erosioner. Material och metodFör att undersöka detta sammanställdes en enkät med 12 flervalsfrågor och en essäfråga. Enkäten delades ut till 239 elever på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programet. Data sammanställdes och analyserade sedan i SPSS.Resultat På frågan om orsaksfaktorer till erosionsskador valde 52 % ”syror i t.ex. läsk och juice” och 27 % valde ”sura uppstötningar”. Totalt var det 13 % som valde de båda korrekta alternativen. Drygt 56 % svarade att erosioner är detsamma som ”frätskador”. Andelen elever som svarade helt rätt på frågan om vad en erosionsskada kännetecknas av var mindre än en procent. I övrigt var det mest valda svarsalternativet ”ilningar i tänderna” (26 %). På frågan om hur man kan motverka erosioner svarade 33 % av eleverna ”undvika att dricka läsk” och 22 % att ” inte borsta tänderna direkt efter att man ätit eller druckit något surt”. På frågan om vilket påstående som var mest korrekt, valde 67 % ”det är inte bra att borsta tänderna direkt efter att du har ätit eller druckit något surt”. Totalt svarade 30 % av eleverna att de fått information om erosionsskador. Det var 66 % av eleverna som ville få information om erosionsskador från tandvården.SlutsatsBland gymnasieeleverna på St Petri skola i Malmö fanns det en bristande kunskap generellt om dentala erosioner. Eleverna hade dålig kännedom både om vad som orsakar och om vad som kännetecknar dentala erosioner. Bara en liten del av de tillfrågade hade fått information om erosionsskador från tandvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)