Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ flerfallsstudie som granskade två pågående projekt, Co-designing future smart urban mobility services - A Human Approach (AHA) och Självkörande fordon (AD) som del av fördjupad översiktsplan (FÖP) för centrala Göteborg (AD FÖP). Insamlad data bestod av semistrukturerade intervjuer och projektdokumentation. DriveMe-projektet och innovationsplattformen Drive Sweden identifierades som tidiga nyckelsamarbeten för utvecklingen av självkörande fordon i Västsverige. De centrala aktörerna som deltog i AHA- och AD FÖP-projekten var Göteborgs Stad, Helsingborgs Stad, Högskolan i Halmstad, Volvo Cars och Ericsson. Aktörerna agerade i stor mån utifrån sina institutionaliserade roller där offentlig verksamhet beställer innovationen, akademin forskar inom självkörande fordon och relaterade forskningsområden och industrin tar rollen som leverantör av innovation. Nya arbetsmetoder och nära samarbeten har lett till uppluckring av vilka handlingar som associeras med de olika aktörerna. Lyckad översättning mellan aktörernas olika terminologi kunde urskiljas som framgångsfaktor för tillfredsställande samarbeten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)