Effekter av Sarbanes-Oxely ActEn studie av kostnad och nytta med fokus på intern kontroll och företagsförtroende

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Bo Liedén; Gudrun Frykmer; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problembakgrund: Uppsatsen behandlar den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act Sec. 404som behandlar företagens internkontroll. Lagen tillkom år 2002 med anledning av de föregåendeårens många redovisningsskandaler med syftet att återställa investerarnas förtroende föraktiemarknaden. Sarbanes-Oxley Act tillämpas även extraterritoriellt, vilket medför att den ävengäller för vissa företag i Sverige. Amerikanska företag förväntades var färdiga med sin anpassningredan november 2004, medan utländska företag har fått en respittid till 2005 innan de förväntasuppfylla de krav som lagen ställer. Därmed är de berörda företagen mitt uppe i sin anpassning tillSarbanes-Oxley Act och området är tämligen nytt för alla. Vilka konsekvenser företagetsanpassning till lagen medför för de berörda parterna är av samma anledning inte helt känd.Syfte: Uppsatsens övergripande syfte var att utröna förväntade effekter av Sarbanes-Oxley ActSec. 404 för berörda svenska företag med fokus på intern kontroll ur ett kostnads - och nyttaperspektiv. Vidare var uppsatsens syfte att närmare undersöka aspekten företagsförtroende med koppling till Sarbanes-Oxley Act Sec. 404.Avgränsningar: Avgränsningar som gjordes var att endast undersöka den del av Sarbanes-OxleyAct som omfattar intern kontroll. Vidare avgränsar sig empiriska studien till att omfatta endastsvenska företag. Undersökningen omfattar heller inte samtliga berörda företag, utan ett begränsaturval.Metod: Uppsatsens metod bestod av att med ett hermeneutiskt synsätt genomföra en kvalitativstudie. Det genomfördes nio intervjuer med representanter för företag som direkt berörs avSarbanes-Oxley Act Sec. 404, samt med revisorer och bankanställda.Resultat och slutsatser: Studien visar att det finns ett antal effekter i form av fördelar och nackdelar förknippade med Sarbanes-Oxley Act. Kostnaden och nyttan för de berörda intressentgrupperna var av olika karaktär. I studien framkom bland annat att Sarbanes-Oxley Act Sec. 404 väntas få en positiv inverkan på företagens förtroende, samt att investerarnas nytta med införandet av lagen är stor. Företagen som utför anpassningen har stora så väl direkta somindirekta kostnader för anpassningen. Det finns ett antal faktorer som talar för att Sarbanes-OxleyAct Sec. 404, rätt förvaltat av företagen, kommer att kunna bidra med framtida ökad effektivitet iföretaget och därmed möjlighet till värdeskapande. Farhågor framkom dock om att det finns enrisk att fel förvaltat kan företagets administrativa börda blir stor, fokusen från verksamhetentappas och effektiviteten i företaget därmed minska.Förslag till fortsatt forskning: Företagen är idag mitt uppe i sin implementering av Sarbanes-Oxley Act och vi föreslår som framtida forskningsområde att utvärdera utfallet av lagen om ett antal år. Alternativt kan en annan del av lagen undersökas än Sec. 404 och även där kanförtroendeaspekten tänkas appliceras. Vidare kan en jämförelsestudie genomföras mellan olikaföretags sätt att hantera deras långsiktigt bestående Sarbanes-Oxley åtagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)