Teleomvårdnad: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ”förbundna ögon”

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Teleomvårdnad blir allt vanligare och ersätter i större utsträckning traditionellafysiska möten vilket ställer högre krav på sjuksköterskan att snabbt bygga en tryggvårdrelation med patienten. Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten är att undersökavilka faktorer som påverkar hur sjuksköterskor upplever att arbeta med teleomvårdnad.Metod: Sökningar i tre databaser genererade 389 träffar av vilka 13 vetenskapliga artiklarvaldes ut, granskades och analyserades. Resultat: Att inte kunna se patienten skapade problemför sjuksköterskornas bedömning och bidrog till osäkerhet. Ogynnsamma arbetsförhållandenoch krav på korta samtal bidrog till att sjuksköterskorna inte hann skapa en helhetsbild avpatientens behov. Slutsats: Osäkerheten som sjuksköterskorna upplevde påverkadebedömningen av patienterna och det fick konsekvenser för vårdrelationen. Det blev svårare att ta säkra beslut när sjuksköterskorna inte kunde se patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)