DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. Biodrivmedel importeras idag i hög grad samtidigt som det finns stora outnyttjade resurser i Sverige som med potentiell låg klimatpåverkan kan bli biodrivmedel. Flera studier kommer fram till att bioenergipotentialen i Sverige är stor. Studien har undersökt litteratur kring det svenska jordbrukets behov av dieselolja. Tyngden fokuseras på DME som drivmedel och DME produktion från förnyelsebar råvara. Vidare har potentiella volymer undersökts. Energibalanser, verkningsgrad och livcykelprincipen ”Well-to-wheel” analyserades. Uppsatsen diskuterar även till viss del DME i förhållande till andra biodrivmedel. Sverige kan genom produktion av DME med god marginal förse det svenska jordbruket med drivmedel och med möjlighet utöver detta, även tillgodose delar av andra sektorers drivmedelsbehov. Kostnaderna för en omställning till DME istället för fossil diesel är oklara och behöver undersökas mer. Studien har visat att Sverige innehar tillräckligt med biomassa för att förse jordbruket med svenskproducerad DME. Kostnaden är oklar, men reduceringen av nettoemissionerna av växthusgaser är hög. Ur ett bereskapsperspektiv är en satsning på DME en utmärkt kandidat för att det svenska jordbruket kan förses med energi vid en potentiell kris. DME kan vara the grand solution, den stora lösningen för det svenska jordbrukets framtida försörjning av fossilfria drivmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)