KÄNSLA AV UTANFÖRSKAP En systematisk litteraturstudie om upplevelser hos personer med Multipel Skleros.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Multipel Skleros är en neurologisk sjukdom som medför funktionsnedsättningar som inverkar på personens vardagsliv och hindrar personen från att delta i olika aktiviteter. Idag visar forskning på att arbetsterapeutiska interventioner inte är tillräckligt individanpassade för personer med Multipel Skleros. Det finns behov av att undersöka deras upplevelser av vardagslivet, vilket kan generera i ökad kunskap om deras behov och intresse, som kan vara till nytta för arbetsterapeuter vid utformning av interventioner. Syfte Att undersöka hur den vetenskapliga litteraturen beskriver att personer med Multipel Skleros upplever vardagslivet.Metod En systematisk litteraturstudie med kvalitativ design och induktiv ansats. Den systematiska litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och AMED. Inkluderade studier kvalitetsgranskades med SBU:s kvalitativa granskningsmall. Analysen genomfördes enligt Malteruds systematiska textkondensering. Resultat Resultatet baserades på nio kvalitativa studier publicerade mellan 2009-2019. I resultatet framträdde temat Känsla av utanförskap och de tre kategorierna Förlorad kontroll, En ny identitet och Förändringar av rutiner och mening med tillhörande subkategorier. Förlorad kontroll beskrevs som fördomsfullt bemötande, behov av stöd för att klara av vardagen samt brist på respekt. En ny identitet formades genom förändring av roller och aktivitetsutförande samt utifrån skam över sin situation och rädsla för omgivningens åsikter om dem. Förändringar av rutiner och mening upplevdes som minskad spontanitet och meningsfullhet.Konklusion Litteraturstudien visade på en känsla av utanförskap hos personer med Multipel Skleros inom olika områden. Utifrån resultatet fanns det behov av att minska känslan av utanförskap för att få en tillfredsställande vardag, något som en arbetsterapeut skulle kunna hjälpa till med genom att utforma individanpassade interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)