Skäggblicken : Identitet och Maskulinitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Syftet med studien är att skaffa kunskap om och bidra med en större förståelse om skägg som socialt fenomen i Sverige. Med fokus på skägg som utseendeattribut och manlighetssymbol se hur männen förhåller sig till dynamiken kring maskulinitets-och femininitetsprocesser. Hur påverkas männens identitetsskapande och vilken roll spelar skägget? Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där tio skäggiga män intervjuades. Det empiriska materialet visade att skägget förknippades med manlighet och var en stor del av männens identitet. Med hjälp av identitetsteorier, maskulinitetsteori och begreppet kommodifiering analyserades empirin. Skägget kan ses som ett sätt för männen att hantera samhällets feminisering av manlighet. Skägget utgör en betydande roll i skapande av männens identitet, där skägget framställs som en del av deras personlighet och den de anser sig vilja vara. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)