Energieffektivisering av ett flerbostadshus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Energianvändningen i världen ökar ständigt för varje år. Detta har med att befolkningen på jorden ökar men även att en energiomställning pågår vilket betyder att fler delar av ens vardag blir elektrifierad. För att kunna möta den ökade energianvändningen så måste produktionen öka vilket sliter på planeten, även om det är produktion via förnyelsebara källor. Idag innefattas bostäder inom den byggnadssektor som står för omkring 144 TWh total energianvändning per år i Sverige. Det motsvarar 26% av den totala energianvändningen inom Sverige. Att energieffektivisera bland annat bostäder medför att byggnader minskar sin energianvändning och utnyttjar den energin den har tillgång till på ett bättre sätt. Den minskade energianvändningen medför ekonomiska samt miljömässiga fördelar då mindre energi behöver produceras.  Målet med rapporten var att analysera ett flerbostadshus från 1970-talet för att ta fram olika tillämpningar som kan minska byggnadens totala energianvändning. För att åstadkomma det så gjordes en analys för att indikera vilka delar av byggnaden som stod för större energiförluster. De delar som indikerades var ventilationen och fasaden. Ventilationen utgjorde stora energiförluster eftersom byggnaden endast använder sig av frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Den varma energirika frånluften återvinns ej utan evakueras direkt ut ur byggnaden. Fasaden var även en faktor för större energiförluster, utvändig tilläggsisolering rekommenderas i form av mineralull och ny tegelfasad men bör endast utföras i kombination av annan renovering av fasaden.   Byggnaden använder en elpanna för uppvärmning av tappvarmvattnet och fjärrvärme för uppvärmning av byggnaden via radiatorer. Att använda den återvunna värmeenergin från frånluften och/eller att använda sig av den redan befintliga fjärrvärmen för uppvärmning av tappvarmvattnet rekommenderas. Ersättning av elpannan med fjärrvärme anses som ett bra alternativ ur ett ekonomiskt men även resursmässigt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)