Klimatet, en värdig investering? : - En studie om vad som påverkar människors inställning till förhöjda klimatskatter inom Norden

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Jesper Norgren; Fredrik Skorsdal; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken eller vilka faktorer som har störst relativ betydelse för människors inställning till förhöjda klimatskatter i Norden. Genom att sammanställa tidigare forskning inom området och identifiera de mest betydande förklaringsfaktorer vill vi i denna uppsats undersöka deras relativa betydelse i förhållande till varandra. I denna kvantitativa studie har vi valt att undersöka varje förklaringsfaktor enskilt i regressionsanalyser. Därefter inkluderade vi samtliga förklaringsfaktorer i en multivariat regressionsanalys för att undersöka vilken eller vilka förklaringsfaktorer som har störst relativ betydelse. Datamaterialet som används i undersökningen kommer från European Social Survey (2016) och innefattar de flesta av Nordens länder. Våra resultat indikerar att alla förklaringsfaktorer och dimensioner var betydelsefulla för individens inställning till förhöjda klimatskatter men att föreställningar om klimatförändringar och upplevelsen av personligt ansvar i relation till klimatförändringarna var de som påvisade störst relativ betydelse för människors inställning till förhöjda klimatskatter. Resultaten från studien hoppas vi kan användas till att ge kunskap och förståelse kring hur individer ställer sig till implementering av miljöpolicys och vad som är viktigt för att generera ett större stöd från allmänheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)