Samverkan mellan hem och förskola/skola– ur föräldrarnas och pedagogernas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningVårt syfte med detta examensarbete är att få svar på hur barnens föräldrar och hur pedagogerna ser på samverkanmellan hemmet och förskolan och hemmet och skolan. Vi har genom åren på Göteborgs Universitet fåttmöjligheten till att genomföra VFU (verksamhetsförlagda utbildning) då vi uppmärksammat att flertalet avverksamheterna haft brister i samverkan med hemmet. F å närvarande föräldrar på föräldramötena, bristfälligdaglig kontakt, mindre delaktighet vid utvecklingssamtalen osv. Vi valde därför att utföra en empiriskundersökning med hjälp utav enkäter och intervjuer som pedagogerna och föräldrarna delgav oss. Det finns enviss tidigare forskning kring ämnet men med hjälp utav kurslitteraturen har vi fått fram ett bredare perspektiv påhuvudfrågorna som är följande:Hur ser samarbetet ut mellan hem och förskola – utifrån föräldrarnas och pedagogernas perspektiv?Hur ser samarbetet ut mellan hem och skola – utifrån föräldrarnas och pedagogernas perspektiv?Vilka faktorer är det som påverkar hemmet och förskolans relationer till varandra?Vilka faktorer är det som påverkar hemmet och skolas relationer till varandra?Undersökningen kommer att jämföra verksamheternas resultat med varandra för att få fram ett bredareperspektiv. Detta arbete kommer att fokusera utifrån både föräldrarna och pedagogernas perspektiv. Vi har ävenundersökt vilka faktorer som påverkar relationen mellan dessa två parter. Vi har valt att utforska och utföra vårundersökning på två utvalda förskolor och två utvalda skolor som vi tidigare haft en relation till. Arbetet äruppbyggt utifrån enkätundersökningar som kompletterades med intervjuer från pedagogerna. Resultatet vi fåttfram med hjälp utav våra metoder är att det finns en del likheter men även skillnader bland dessa parter. Vi anseratt det är viktigt för vår profession att få ett fungerat samarbete över alla de inblandade parter. Då vårt uppdragsom pedagoger är att samarbeta med hemmet med barnet i fokus.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)