Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med alkoholpåverkade patienter: en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Alkohol är en av de största riskfaktorerna i dagens samhälle för både sjukdom och för tidig död.Målet med all sjukvård är att ge god vård och främja hälsa på lika villkor för hela befolkningensamt bemöta alla patienter med respekt. Att lindra lidande är ett av sjuksköterskans fyragrundläggande ansvarsområden, varpå ett dåligt bemötande kan orsaka patienten mer lidande.Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta alkoholpåverkadepatienter på akutmottagningen. Som metod valdes litteraturöversikt, då en överblick av befintligforskning ville belysas. Till analysen valdes nio artiklar ut och ur dessa kunde fyra kategorierformuleras: påverkan på arbetet, otillräcklighet, hot och våld samt utbildning och erfarenhet. Deviktigaste fynden visade på att alkoholpåverkade patienter påverkar sjuksköterskans möjlighet attutföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt samt ökade deras arbetsbelastning, då patienternavar besvärliga och svåra att bedöma. Personalens negativa syn på alkoholpåverkade patienterpåverkade vården som dessa patienter fick. Närvaron av patienter som är berusade påakutmottagningen påverkade även välmående hos andra patienter på mottagningen.Sjuksköterskor var den yrkesgrupp som fick ta emot mest aggressioner, vilket påverkadesjuksköterskornas trygghetskänsla. Överlag visade resultatet att utbildning kring alkohol varotillräcklig samt att erfarenhet styrker legitimiteten hos sjuksköterskor. Slutsatserna av studien visade på att det finns många faktorer som påverkar mötet mellan sjuksköterskan och patienten, därmed finns också flera förbättringsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)