Uppklädd, nerklädd, normalklädd : Ungdomars syn på kläder och beteende

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

Syftet med studien är att ta reda på hur ungdomarna tänker kring sin och andras klädsel och beteende, samt om dessa fenomen påverkar hur de blir uppfattade. Syftet är även att ta reda på för vem ungdomarna klär sig. Som metod genomfördes tre fokusgruppsintervjuer, som sedan analyserades. Intervjuresultaten som framkom har sedan kopplats till begrepp som: bricolage, in- och utgrupp, social identitetsteori och identitet.

Från analysen av de genomförda intervjuerna framkom att ungdomarna medvetet klär sig för sin egen skull, men undermedvetet för andras. Det framkom även att kläderna är det första ungdomarna bedömer i möte med en ny person, men även att de bedömer andra negativt om de bryter mot beteendets ”normalnorm”. Genom intervjuerna framkom det att klädsel och beteende har mindre betydelse med tiden. Efter en längre tid får personligheten en större betydelse. Då klär sig gruppen inte längre för den grupp de tillhör utan de klär sig istället för de individer som inte är del av den egna gruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)