Bitcoin som diversifiering : En kvantitativ studie som undersöker korrelationen mellan bitcoin och finansiella tillgångar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Pengar har under en lång tid spelat en central roll i människans samhälle och dagens samhälle präglas av allt mer handel. Utifrån detta har nya betalningsmetoder utvecklats. En förändring i konsumentbeteendet har bidragit till att allt fler individer väljer elektroniska betalningstjänster. En relativt ny innovation är kryptovalutan bitcoin som erbjuder betalning mellan köpare och säljare utan inblandning av en tredje part. Ett flertal studier har gjorts med syftet att fastställa om bitcoin är en valuta eller en tillgång, något som visat sig vara svårt. Något som varit tydligare är att bitcoins värdeförändringar inte tycks vara korrelerad med andra investeringsalternativ. I en studie av Brière et al. (2015) drogs slutsatsen att bitcoin är en intressant tillgång för en investerare tack vare bitcoins låga korrelationskoefficient med andra tillgångar. Denna studie grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna om Famas (1970) hypotes om den effektiva marknaden, Markowitz (1952) moderna portföljteori och Rogers (2003) teori om spridning av innovationer. Med detta som utgångspunkt är syftet med denna studie att undersöka hur korrelationskoefficienten mellan bitcoin och traditionella investeringstillgångar som aktier, valutor och råvaror ser ut idag samt hur dessa har förändrats över tid. Med hjälp av Famas (1970) teori om effektiva marknader och Rogers (2003) teori om spridning av innovationer kommer en diskussion om huruvida bitcoins egenskaper som investering i den moderna portföljen har förändrats i takt med att bitcoin blivit mer använd, både som betalningsmedel och investeringsalternativ. För att besvara dessa frågor undersöks korrelationskoefficienterna mellan bitcoin och elva andra tillgångar i kombination med en analys av en deskriptiv statistik. Med en undersökningsperiod som sträcker sig från 18 augusti 2011 till 17 mars 2017. Denna period har även delats upp i mindre tidsperioder för att utifrån detta analysera om det skett några förändringar i korrelationen mellan bitcoin och de traditionella tillgångarna i studien. Resultatet visade att bitcoin inte är korrelerad med andra traditionella tillgångar, oavsett vilken tidsperiod som undersöks. Det visade sig att bitcoin i förhållande till andra tillgångar är en riskfylld investering på grund av bland annat en hög volatilitet. Dock kompenseras detta av bitcoins höga årlig avkastning. Av resultatet framgår det även att volatiliteten för bitcoin har minskat med tiden och att kryptovalutan inte är lika riskfylld idag jämfört med tidigare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)