Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

Sammanfattning: I dagens ständigt föränderliga och alltmer komplexa verklighet ställs företag inför utmaningen att tillgodose sina kunders behov innan deras preferenser hinner förändras. För ett företag ska vara tillräckligt flexibelt för att hantera denna situation krävs en sund strategi för kontinuerligt förbättrings-arbete (Kaye & Andersson, 1999). Kvalitetsledning och användandet av ett certifierat kvalitets-ledningssystem anses vara ett sätt att öka ett företags konkurrenskraft. Inom ett företag är dock den allmänna förståelsen och kunskapen kring förbättringsarbete i kvalitetsledningssystem vanligtvis låg eftersom den ofta är isolerad till ett företags kvalitetsavdelning (Bohlin, 2018). Fallstudiens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer på fallföretaget, med personer verksamma inom EMV-processen inom en av företagets divisioner. Utöver intervjuer användes dokument- och litteraturstudier, ostrukturerade intervjuer samt en fokusgruppsintervju för att verifiera modellen. Utifrån den processbeskrivning som togs fram under studien konstateras att EMV-arbetet drivs sekventiellt, först av den produktnära, tekniska funktionen och sedan de kundnära funktionerna, trots att teorin belyser vikten av en integrerad och tvärfunktionell utvecklingsprocess. Genom att teoretiskt problematisera relationen mellan förbättringscyklerna PDSA och PDCA upp-dagades att PDCA:s förbättringsfokus är inriktat på förbättringar av produkter medan PDSA fokuserar på förbättringar av processens prestanda, samt att de likställs i majoriteten av de undersökta artiklarna. Modellen för förbättringsarbete utvecklades utifrån den av studien framtagna process-beskrivningen och utnyttjar skillnaderna och beskriver hur PDSA och PDCA kan användas vid produkt-utveckling. Dessutom uppfyller modellen kraven i ISO 9001:2015 kapitel 8.3 Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster. Modellen består av tre nivåer: Projekt, Process och Förbättring, och utgår från produktutvecklingsprojekt som följer en process i vilken flera företagsfunktioner är involverade. Studiens främsta fynd var den otydlighet som PDSA och PDCA beskrivs med, vilket vid implementering leder till ytterligare förvirring kring begreppen. ISO-standarden, som bygger på PDCA, har utvecklats från att vara produktorienterad till att anpassa sig efter sina kunders krav på mer processinriktning, och befinner sig mellan PDSA:s processinriktade förbättringsfokus och PDCA:s produktinriktade förbättringsfokus. Dessutom uppdagades att inom kvalitetsutveckling och produkt-utveckling beskrivs processer utgå från ett kundbehov och resultera i dess tillfredsställande, men hur kundbehovet ska tas tillvara på besvaras inte inom de teoretiska områdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)