Reducera ledtider i materialflödet : En fallstudie på IV Produkt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: I dagens verksamheter är det vanligt att man inte arbetar med att reducera sina ledtider, trots att det finns stora fördelar med detta. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar materialflödet och ger upphov till effektivt flöde. Målet är att sedan hur faktorerna kan användas till att reducera ledtider i materialflödet. Studien genomförs i form av en fallstudie, på företaget IV Produkt. Resultaten visas i form av en värdeflödesanalys och diagram från databehandlingen. Det framgick tydligt att en specifik produktfamilj var problemområdet och att två av dess beläggningsgrupper behövde analyseras. Slutsatserna är att få kontroll över en specifik ställplats och etablera en bättre kommunikation för att få ett bättre materialflöde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)