Sökning: "hela skolans ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden hela skolans ansvar.

 1. 1. ”Hjärtat får pumpa, lungorna får jobba och kroppen vaknar till liv.”- En studie om några lågstadielärares inställning till fysisk aktivitet i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Nellie Becke; [2020-07-01]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Lärare; Inställning; Social Ecological Model;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad några lågstadielärare har för inställning till fysisk aktivitet i skolan. För att undersöka detta, genomfördes semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. LÄS MER

 2. 2. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

  Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan : Olika aktörers syn på SYV-verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabet Karlsson; [2020]
  Nyckelord :SYV-tidigare år; vid bemärkelse; hela skolans ansvar; kontinuerlig;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har gång på gång visat att grundskolans elever inte kontinuerligt genom hela skoltiden får studie- och yrkesvägledning (SYV) trots att styrdokumenten kräver detta. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för vilka årskurser som får SYV i grundskolan och i vilken utsträckning de får vägledning i snäv- respektive vid bemärkelse, vilka befattningshavare som ansvarar för vägledningen och vad dessa aktörer anser om SYV-verksamheten vid sin skola. LÄS MER

 4. 4. Grundskolerektorers arbete med vägledning i vid bemärkelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Niklasson; Gabriella Trankvist; [2020]
  Nyckelord :rektor; Planering; Organisering; Målsättning; Vid vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledning i det vida perspektivet är enligt forskning viktigt för elevers ökade valkompetens. Under utbildningen och vid extraarbete har vi som författare till studien uppmärksammat att ett stort fokus läggs på den snäva vägledningen och att ansvaret till stor del läggs på den enskilda vägledaren och således inte blir hela skolans ansvar. LÄS MER

 5. 5. ”Att så ett frö” : Studie- och yrkesvägledares uppfattningar om tidig vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elin Bandell; Ida Kleber; [2020]
  Nyckelord :Career guidance; early career guidance; occupational stereotypes; career management skills; Studie- och yrkesvägledning; tidig vägledning; stereotypa föreställningar; valkompetens;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker studie- och yrkesvägledares uppfattningar om tidig vägledning. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta utbildade och verksamma studie- och yrkesvägledare har genomförts. Det insamlade materialet analyseras utifrån Linda S. Gottfredsons (2002) Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation. LÄS MER