Sökning: "fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet fritidslärare.

 1. 1. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med fem fritidslärare om utomhuspedagogiken på fritidshemmet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Eronson Frida; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utevistelse; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik på fritidshemmet Outdoor education in the leisure time centre Studiens syfte är att bidra med kunskap om utbildade fritidslärares uppfattningar av fenomenet utomhuspedagogik på fritidshemmet. Genom i förväg skrivna intervjufrågor undersöks fritidslärarnas uppfattningar om utomhuspedagogikens innebörd och dess fördelar och nackdelar för att bidra till en djupare förståelse för hur utomhuspedagogiken används på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets musikdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :design; digitala medier; fritidshem; meningsskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt barnkonventionens 13:e artikel står, att barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i detuttrycksmedel som barnet väljer. Yttrandefriheten begränsar sig inte till det verbala språket, utaninnefattar lika mycket andra uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans. LÄS MER

 3. 3. Bortom önskelådor och fritidsråd En kvalitativ studie om arbetet med och tolkningen av barnkonventionen i fritidshemmet : Beyond polling boxes and leisurecouncilsA qualitative study based on the work on and interpretation of the children's convention in a leisure home

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; fritidshem; fritidslärare; rättigheter; barndomssociologi; being; becoming;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera fritidshemspersonalens arbete med och synsättet på barns/elevers rättigheter i fritidshemmet samt bidra till att fylla detta förhållandevis outforskade fält med mer kunskap. Det empiriska underlaget, som består av tio kvalitativa intervjuer med verksamma fritidslärare, har analyserats och tematiserats utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv för att undersöka det personalen ger uttryck för. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i skolan och på fritidshemmet – ja tack! : En enkätundersökning om betydelsen av fysisk aktivitet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Liza Alftberg; Maria Fabricius; [2021]
  Nyckelord :physical activity; neuropsychiatric disabilities; children; school; participatory appropriation; recreation center; fysisk aktivitet; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; elever; appropriering; skola; fritidshem;

  Sammanfattning : Avsikten med denna undersökning syftar till att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet inom skol- och fritidsverksamhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att tillgodogöra inlärningen. Studien knyter an till det sociokulturella perspektivet på lärande. LÄS MER

 5. 5. "Vi gör så gott vi kan, men man känner att man inte räcker till" : Fritidslärares upplevelser av inkluderingsarbetets ramfaktorer i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Smålander; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; särskilda behov; särskilt stöd; fritidshem; ramfaktorer; yttre ramfaktorer; förutsättningar; fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån yttre ramfaktorer klarlägga fritidslärares upplevelser av fritidshemmets förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Studien är en kvalitativ studie där tre fritidslärare genom semistrukturerade intervjuer fått delge sina upplevelser av vilka förutsättningar det inkluderande arbetet i fritidshemmet kräver. LÄS MER