Sökning: "fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet fritidslärare.

 1. 1. ”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sträng; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

  Sammanfattning : Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Hur man arbetar med fysisk aktivitet samt vilka hinder iorganisationen som försvårar arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melina Skarström; Adam Barchan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidslärare arbetar för att främja fysiskaktivitet för elever på skolor och fritidshem samt vilka hinder som försvårar arbetet med attfrämja den fysiska aktiviteten. Följande frågeställningar som studien har utgått ifrån är; Hurarbetar fritidslärare för att främja fysisk aktivitet på skolor och fritidshem? samt Vilka hinderupplever fritidslärare finns i organisationen som försvårar arbetet med fysisk aktivitet? Studienutgår från organisationsteorin och har sin grund inom den kvalitativa forskningen. LÄS MER

 3. 3. Socialt lärade för elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En kvalitativ studie av fritidshemspersonalens syn på arbetet med socialt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jakob Bergman; Rasmus Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Elever med behov av särskilt stöd; Fritidshem; Katergoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Socialt lärande; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidshemslärare och fritidspedagoger uppfattar och resonerar kring sitt arbete med socialt lärande för de elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Arbetets syfte och frågeställningar har sin grund i att vi upplevde att forskningsfältet inom detta område för fritidshemmet var begränsat. LÄS MER

 4. 4. ‘’Vem planerar ni för? Planera alltid för den som har svårast’’ : Fritidslärares uppfattningar och vad de upplever betydelsefullt med elever som har diagnoser inom npf i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annicka Melin; Frida Tägt; [2022]
  Nyckelord :Elever med npf; fritidshem; fritidslärare; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Elever har rätt till en utifrån sina behov anpassad verksamhet. Idag är fritidshemmet lite beforskat, vilket gör att hur arbetet med elever inom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ser ut i fritidshemmet är ganska outforskat. LÄS MER

 5. 5. Relationsskapande med elever på rasten : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonas Dahlin; Magnus Svedberg; [2022]
  Nyckelord :fritidslärare; förhållningssätt; förutsättningar; leken; rasten; relationsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i problemområdet rasten, som inte beskrivs i läroplanen Lgr 11 trots att rasten inträffar dagligen för alla elever i svensk grundskola. Syftet för studien är avgränsad till att undersöka hur fritidslärare upplever relationsarbetet med elever på rasten. LÄS MER