Sökning: "fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet fritidslärare.

 1. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2020]
  Nyckelord :Rastaktivitet; Fritidslärare; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; KASAM;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. LÄS MER

 2. 2. “Det är klart jag ska ha någon att vara med” : Elevernas möjligheter till deltagande i den fria leken, utifrån fritidslärares upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Tåqvist; Fanny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Exkludering; fria leken i fritidshem; fritidslärares uppfattning; inkludering; möjligheter till deltagande; strategier; upplevelser.;

  Sammanfattning : Elevernas möjligheter till deltagande blir påverkat av deras sätt att inkludera och exkludera    varandra i leken. Enligt Öhman (2012), Öhman (2006) och Bliding (2004) ses inkludering och speciellt exkludering som något vanligt och förekommer ofta i elevers relationsarbete, sampel och lekar, där Öhman (2012) även påstår att pedagoger kan ha svårt att veta hur de ska hantera exkluderande situationer. LÄS MER

 3. 3. Det gemensamma hälsofrämjande arbetet : En studie om hur det hälsofrämjande arbetet kan stärkas genom samverkan mellan elevhälsoteamet och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Denise Duran; Julia Ottosson; [2020]
  Nyckelord :health promotion; interprofessionel collaboration; leisure time centre; pupil health team; sense of coherence SOC ; salutogenic perspective; hälsofrämjande; samverkan; fritidshem; elevhälsoteam; känsla av sammanhang KASAM ; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidshemmet och skolans elevhälsoteam arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Det för att synliggöra om ett behov av samverkan mellan fritidshemspersonal och elevhälsoteamet fanns och hur det gemensamma uppdraget kan verka stärkande för det hälsofrämjande uppdraget. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering utifrån fritidslärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Pourabdi; Beatrice Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Fritidshem; Förebyggande arbete; Sociala relationer; Lärande;

  Sammanfattning : Då konflikter är en del av livet ville vi med denna studie ta reda på hur fritidslärare hanterar och löser konflikter samt hur de använder konflikthantering som en grund för lärande för eleverna i de lägre åldrarna på fritidshemmen. Då vi båda på ett eller annat sätt varit i kontakt med olika fritidshem kunde vi se att konflikter var något som uppstod konstant. LÄS MER

 5. 5. “Allt som man kan göra inne kan man lika gärna göra ute” : Uppfattningar kring utomhuspedagogik och digitala verktyg samt hur dessa går att kombinera utifrån fritidspersonalens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jana Hedström; Maria Nisser; [2020]
  Nyckelord :Communities of practice; Communities of practice; digitala verktyg; fritidshem; fritidslärare; TCKP; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie kommer behandla och analysera fritidspersonalens uppfattningar om utomhuspedagogik och digitala verktyg samt hur dessa går att kombinera i verksamheterna. Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod och har använt semistrukturerade intervjuer via telefon. LÄS MER