Sökning: "fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet fritidslärare.

 1. 1. Fritidslärarens didaktiska arbetssätt för ökad fysisk aktivitet på rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Holm; Emmeli Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rastaktiviteter; rastverksamhet; fritidslärare; fysiska rörelser; genus; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I undersökningen läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Fritidslärare som varierar : En kvalitativ undersökning om fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Martinsson; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fritidshem; Fritidslärare; Styrd aktivitet; Fri lek; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i styrda aktiviteter och i fri lek i fritidshemmet. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på sex olika skolor i Skåne. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte bara vara någon hjälpreda, jag vill ses som en kompetens" : - En intervjustudie om fritidslärares kompetensanvändning under den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Dahlberg; Patrik Olofsson; [2019]
  Nyckelord :fritidslärare; kompetens; yrkesroll; fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärare uttrycker att deras kompetens tas tillvara i de arbetsuppgifter som de har under den obligatoriska skolan. Studien är kvalitativ och empirin utgörs av intervjuer med sju fritidslärare, som är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. LÄS MER

 4. 4. RAMAR OCH KRAMAR : En studie om fritidslärares syn påbemötandet av barn somutmanar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jesper Lyxell; Petter Degerfeldt; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Förhållningssätt; Lågaffektivt bemötande; Lärare; Utagerande;

  Sammanfattning : Studien syftar till att nå ökad kunskap och djupare förståelse om fritidslärarens erfarenheter av arbetet med barn som utmanar den pedagogiska verksamheten. Specifikt fokus kommer att riktas mot fritidslärares förhållningsätt och bemötande gentemot dessa barn. LÄS MER

 5. 5. Lekens betydelse för lärande i fritidshemmet : En studie utifrån fritidslärares syn på lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Denha; Dina Alsayfi; [2019]
  Nyckelord :Lek; fritidslärare; miljö; fritidshemmet; lekens hinder; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarens syn på lekens betydelse för lärande i fritidshemmet. Enligt tidigare forskning och skolans styrdokument har leken en stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. Eleverna tränar genom lek på socialt samspel, språkutveckling, problemlösning samt identitetsskapande. LÄS MER