Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Författare: Rebecca Säll; [2018]

Nyckelord: Disney;

Sammanfattning: Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013).  Syftet med studien är att undersöka och tolka berättarstrukturen, karaktärerna med fokus på Disneyprinsessorna, och budskapet i Frost (2013) med målet att få en djupare förståelse för hur filmen gestaltar genus. Med hjälp av Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av narrativ och teorier inom genus och identifikation ställer jag frågeställningarna; Hur ser berättarstrukturen ut i Frost (2013) och hur kan de två Disneyprinsessornas gestaltning i Frost problematiseras utifrån identifikation och genusteorier? Tidigare studier visar att genus, ras och kulturella stereotyper framkommit i Disneyfilmer (Adessa Browning m.fl, 2003: 19-20) och att media bidrar till kultiveringen av barns värderingar, övertygelser, drömmar och förväntningar som stödjer identitetsskapandet (Swindler, 1986: 311). Tidigare studier har dessutom visat att förskolebarn ser på mer TV än vuxna (Bryant 2001, Mares 1998) och att spädbarn på 10- och 12 månader kan efterlikna beteende som observerats på film (Mumme, 2003). I uppsatsens teoretiska ram behandlas teorier inom narratologi, genus, stereotyper, identifikation och representationer då dessa teorier är relevanta i analysen och diskussionen av mitt empiriska material, Frost (2013). Berättarstrukturen i filmen visade sig stödja precis vad Dion m.fl (1972) diskuterar i sin artikel ”What-is-beautiful-is-good”, att fördomar kring en vacker respektive ful människa och förväntningarna av dem baseras på deras utseende. Skurken var den vackra, charmerande prinsen, Hjälten var prinsessan Anna och den luriga, envisa och fula ”the Duke of Weselton” var harmlös och handlingens triumfkort ”an act of true love” var sann syskonkärlek och inte romantisk kärlek som traditionen konstaterar. Uppsatsens studie påvisade dessutom att Disney bryter en del mot de äldre konventionerna med deras gestaltning av Disneyprinsessorna i Frost (2013). I filmen är prinsessorna banbrytande med deras vilja, mod och intellekt och den passiva prinsessan som setts i ”Snövit”, ”Askungen” och ”Törnrosa” som enbart erhåller ett vackert utseende i längtan efter sin prins syns inte till. Studien konstaterade också att förnuft triumferar över naivitet och präglan av rädslan av att vara sig själv kan räddas av sann syskonkärlek. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)