Sökning: "självet"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet självet.

 1. 1. “De går att bryta av på mitten” Strategier individer med positiv kroppsuppfattning använder för att förhålla sig till medias utseendeideal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sofia Costa Nordvall; Caroline Lindberg; [2019-01-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka strategier individer medpositiv kroppsuppfattning använder för att förhålla sig till mediasutseendeideal. För att undersöka detta genomfördes 25 semistruktureradeintervjuer med deltagare i åldrarna 26–27 år. LÄS MER

 2. 2. Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :skolungdomar; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärder; konsumtionssamhälle; modernism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. LÄS MER

 3. 3. Det vunna och det förlorade - en fenomenologisk studie av ungas självupplevelser och återhämtning från psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Almqvist Wallin; Moa Geistrand; [2019]
  Nyckelord :psykos; självet; störningar i självet; återhämtning; självupplevelse; tolkande fenomenologisk analys IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att undersöka ungas upplevelser av sig själva före och efter en psykos samt vad de har sett som viktigt för sin återhämtning. Sex unga personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 4. 4. ”Det ska vara en chef, inte en mespropp!” : En kvalitativ studie om två olika generationers uppfattningar av motiverande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Kinnander; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; generation; motivation; delaktighet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Arbetstagares närmsta chef har en specifik roll som innebär att leda och fördela arbetet men även att vara en förebild och ansvara för vilket klimat som finns inom arbetsgruppen. På arbetsmarknaden återfinns människor från olika generationer, dessa tenderar att uppleva och förstå världen på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Det normativa mannet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Jim Skog Pirinen; [2019]
  Nyckelord :Heidegger; Das Man; mannet; man-självet; Man-Selbst;

  Sammanfattning : In this paper I am going to examine and discuss Martin Heideggers concept ”Das Man” and the closely related ”Man-Selbst” as they appear in his work Being and Time. My main goal is to argue for a normative understanding of these concepts and the overall theory surrounding them, i.e. LÄS MER