Sökning: "Agnes Hillert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Hillert.

  1. 1. Män och kvinnor på Tinder En jämförande undersökning av hur en framställer sig, i ord och med emojier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Agnes Hillert; [2019-09-19]
    Nyckelord :Tinder; emoji; chatt; sociolingvistik; genusanalys;

    Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning med en kvantitativ analys av tematiken i profiltexter på Tinder. Syftet är att studera hur män respektive kvinnor framställer sig i sina profiltexter, i ord och med emojier. Det finns två forskningsfrågor: 1. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp i ord? 2. LÄS MER