Sökning: "innehållsperspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet innehållsperspektiv.

 1. 1. Massagesagor - En del av undervisningen?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Broqvist; Elin Törnberg; ; [2008]
  Nyckelord :Massage; Barnmassage; Massage i skolan; Massage oc;

  Sammanfattning : Syfte, huvudfråga, metod och material, resultat, betydelse för läraryrketSyftet med examensarbetet är att konstruera massagesagor utifrån vald massageteknik, pedagogiskteori,barnboksteori samt att motivera bruket av massagesagor i skolan utifrån tidigare forskning om massagensfysiologiska, sociala och emotionella effekter. Via en rad olika massagesagor har vi valt att undersökamassagesagans olika inverkning aspekter och effekter. LÄS MER

 2. 2. "Att skakas om" : Erfarenheter och konsekvenser av traumatisk hjärnskada

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabeth Malm; [2008]
  Nyckelord :Traumatic Brain Injury - TBI; unique variations; existential perspective; phenomenological; hermeneutical; limitsituation; identity dislocation; relation; time; world-view; meaning; Traumatisk hjärnskada-TBI; existentiella frågor; gränssituation; identitetsförskjutning; relation; tid; fenomenologisk; hermeneutisk; subjektiv; tolkning; de fyra livsvärldarna; meningsperspektiv; innehållsperspektiv; stämningsperspektiv; noema och noesis.;

  Sammanfattning : Uppsatsen har en kvalitativ ansats och är beskrivande till sin form.Dess övergripande syfte var att öka förståelsen för traumatisk hjärnskada. Syftet var att förstå meningsaspekter av skadan och att ge ett bidrag till förståelsen av olika variationer av livsvärldsförändringen. LÄS MER

 3. 3. Eget Arbete möjligheter och problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Elisabeth Lindskog; Camilla Fors; [2007]
  Nyckelord :Eget Arbete; Arbetsschema; Elevinflytande; Individualisering;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi studerat den arbetsform som ibland kallas Eget Arbete eller arbetsschema. En av grundtankarna bakom arbetsformen är att eleverna planerar sina arbetsuppgifter och att de själva ansvarar för att de blir utförda inom en bestämd tid. LÄS MER

 4. 4. Svenskämnet i gymnasieskolan - möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Liselotte Jakobsson; Elin Persson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken bild svensklärare på gymnasiet har av ämnet och vad som styr valet av innehållet i deras undervisning. Detta görs i en komparativ studie av lärare på studieförberedande och yrkesförberedande program, genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem svensklärare i gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Upptäck matematiken redan i förskolan - en studie om hur pedagoger förhåller sig till och arbetar med matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Pernilla Hjalmarsson; Emma Olsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att synliggöra vad matematik är i förskolan och hur pedagogerna arbetar med den. I vår litteraturgenomgång har vi beskrivit matematikens roll i förskolan dels ur ett historiskt perspektiv dels ur ett innehållsperspektiv. LÄS MER