Sökning: "skrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet skrivning.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse av sakprosatexterEn kvalitativ studie om läsundervisningen i de tidiga skolåren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Östergren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien berör ämnet läsförståelse avgränsat till texttypen sakprosa. Syftet är att genom kvalitativ forskningsintervju undersöka hur fyra lärare i årskurs 1–3 anser att de lägger upp sin läsundervisning kring sakprosatexter, vilka didaktiska strategier de använder för att utveckla elevers läsförståelse samt hur de motiverar eleverna att läsa i alla ämnen. LÄS MER

 3. 3. Klassläraren och den nyanlända eleven : En studie om hur klasslärare arbetar med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erica Olsson; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; lågstadiet; arbetsmetoder; stöd; kognitivt utmanande uppgifter;

  Sammanfattning : I dagens skola direktplaceras nyanlända elever i yngre åldrar oftast i ordinarie klass. Många klasslärare ställs därmed inför uppgiften att undervisa elever som inte har grundläggande kunskaper i svenska. LÄS MER

 4. 4. Dyslexi : Hur kan en god läs- och skrivundervisning bedrivas så att fler elever med dyslexi upptäcks och får strategiska verktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linn Olovsson; [2018]
  Nyckelord :Diagnos; dyslexi; läs- och skrivstrategier; motivation och samhälle;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppkomsten av denna uppsats var på grund av tidigare forskning vilken visade att elever med dyslexi från grundskolan går vidare ut i samhället med otillräckliga strategier och liten motivation för läsning och skrivning. Elever går ut i ett samhälle där ett aktivt deltagande underlättas av goda kunskaper i skrift. LÄS MER

 5. 5. Data Race Detection for Parallel Programs Using a Virtual Platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Haverås; [2018]
  Nyckelord :Concurrency; multiprocessing; data race detection; virtual platforms; dynamic analysis; Samtidighet i programvara; multiprocessing; detektion av datakapplöpning; virtuella platformar; dynamisk analys;

  Sammanfattning : Data races are highly destructive bugs found in concurrent programs. Because of unordered thread interleavings, data races can randomly appear and disappear during the debugging process which makes them difficult to find and reproduce. LÄS MER