Sökning: "Disney"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Disney.

 1. 1. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER

 2. 2. Djungelböckerna - En episk diskursresa i tid och medium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Glenn Gartne; [2019]
  Nyckelord :Disney; Kipling; adaption; diskursanalys; epikanalys; barnlitteratur; komparativ analys;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte var att genom ett främst diskursanalytisk tillvägagångssätt ta sig an och jämföra Djungelbokens tre mest kända versioner och svara på frågan vad som skiljer verken åt. Utifrån den teoretiska bakgrunden bestående av en diskurs-, epik- och adaptionsanalys nyansera ämnet och ge ett perspektiv att analysera verken ur för att kunna besvara frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. FÖRFLYTTNINGSEGENSKAPER ISTILISERADE RÖRELSER : En studie om generaliserbaraanimationskurvor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :interpolation animation curves principles interpolation; Animation interpolering animation kurvor disney principer mallbaserad mallar automatisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det kvinnliga odjuret och den manliga skönheten : En semiotisk kvalitativ innehållsanalys om manliga och kvinnliga stereotyper i Disneys två versioner av Skönheten och Odjuret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Löfgren; Moa Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Skönheten och Odjuret; Disney; genusperspektiv; semiotik; stereotyp; könsstereotyper; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Människor lever i ett komplext samhälle där individers levnadssätt och stereotypa roller återspeglas i filmer (Mikos, 2014; Wood, 1994). Studien analyserar kritiskt två versioner av The Walt Disney Companys film Skönheten och Odjuret ur ett semiotiskt och genusteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Mother Knows Best : En studie om gestaltning av mammor i Disneys Tangled och Tarzan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Malin Milve; [2018]
  Nyckelord :Moderskap; Disney; Tarzan; Tangled; semiotik; feminism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur mammorna Kala och Gothel i Disneyfilmerna Tarzan och Tangled gestaltas. Mitt syfte med uppsatsen är att, genom att jämföra två till synes helt olika mammor, uppmärksamma hur Disney signalerar vilka mammor som är "bra" och vilka som är "dåliga" mammor. LÄS MER