Musikens påverkan på vakna patienter intraoperativt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I samband med operation kan patienter uppleva negativa känslor som kan resultera i ett lidande. Operationssjuksköterskan har begränsade möjligheter att bedriva en personcentrerad vård relaterat till det korta patientmötet samt den främmande operationsmiljön. Musik i samband med operation har visat sig kunna lindra patienternas lidande och skapar förutsättningar för operationssjuksköterskan att kunna arbeta personcentrerat. Syfte: Syftet med magisteruppsatsen var att granska och sammanfatta vetenskaplig litteratur om hur musik påverkar patienter under vaken kirurgi. Metod: Strukturerad litteraturöversikt med integrativ design användes, 20 artiklar inkluderades. En narrativ analysmetod har använts för beskrivning av resultatet. Resultat: Resultatet indelades i två huvudkategorier som speglar musikens effekt på psykologiska och fysiologiska aspekter intraoperativt. Musik visade sig kunna lindra ångest, stress och smärta samt hjälpa patienten att hantera situationen. Vidare visade sig musik ha en avslappnande effekt på vitala parametrar och biomarkörer. Likaså minskade patienternas behov av sederande läkemedel, detta då patienternas vakenhetsgrad blev lägre i samband med musik. Slutsats: Musik har visat sig kunna vara en gynnsam intervention för patienter intraoperativt, både vad gäller patienters uppskattning men även de avslappnande effekterna som musiken bidrar till. Således skulle interventionen kunna skapa förutsättningar för operationssjuksköterskan att utöva personcentrerad vård. Dock behövs mer forskning i området då resultaten fortfarande är kluvna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)