Normbrytande barnlitteratur – ett verktyg för normkritisk pedagogik Termin/år: Ht 2010

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Syfte:Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter normkritisk pedagogik har att etableras påförskolor. Vi ser läsning av normbrytande barnlitteratur som ett verktyg av många, men har fått uppfattningen avatt utbudet på normbrytande barnböcker i förskolan är begränsat. Därför undersöker vi även hur bokförlag skapartillgänglighet för normbrytande barnlitteratur på förskolor och skolor.Metod och material:Vi har intervjuat sex pedagoger på tre olika förskolor och en pedagog i en förskoleklass. Vi har även intervjuatförläggare på fyra olika bokförlag, där tre av bokförlagen är inriktade på att ge ut mer normbrytandebarnlitteratur. Intervjuerna har utgått från några centrala teman kring hur informanterna förhåller sig tillnormbrytande barnlitteratur, hur pedagogerna arbetar med litteraturen samt hur bokförlagen går till väga för attskapa tillgänglighet för deras litteratur på förskolor och skolor.Relevans för läraryrket:Skolverket samt Rädda Barnen i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund presenterade 009 varsinrapport där vikten av ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna motverka diskriminering i förskola och skolapoängteras. Eftersom det är de bakomliggande normerna som gör att vissa människor privilegieras och andra sessom avvikande är det viktigt att synliggöra och ifrågasätta dessa normer. Genom att ha ett intersektionelltperspektiv belyses olika normers maktrelationer och hur de inbördes kan samverka och förstärka varandra.Resultat:Vi utgår från forskning kring normkritisk pedagogik samt queerteorin och det intersektionella perspektivet. Vihar fokuserat på vissa centrala aspekter i Kumashiros forskning, som vi tror är väsentliga för att ett normkritisktarbete överhuvudtaget ska kunna etableras. Vi har sett att de pedagoger som ofta läste normbrytandebarnlitteratur hade en större medvetenhet kring normers påverkan. På deras förskolor fanns därmed bredaremöjligheter för etablerande av en normkritisk pedagogik. De bokförlag vi intervjuade gjorde mycket för attskapa tillgänglighet för deras normbrytande barnlitteratur. Ansvaret för att litteraturen ska hitta sin väg tillförskolorna ligger således på de enskilda förskolorna. 1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)