Sökning: "Explicit teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Explicit teaching.

 1. 1. Skrivdidaktik i svenskundervisningen och dess inverkan på elevers skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sissela Diarra Qvist; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; skrivdidaktik; skrivkompetens; skrivundervisning; skrivutveckling; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om bristande skrivkompetens i skola och högskola syftar föreliggande kunskapsöversikt till att belysa vad som kännetecknar gymnasieskolans skrivundervisning i svenska. I anslutning till det undersöks vilken påverkan skrivundervisningen har på elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. En modernisering av källkritisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Hansson; Kevin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Source criticism source evaluation student critical evaluation internet sources online sources classroom internet credibility middle school evaluate web sources; källkritik i skolan källkritik kritisk granskning informationskompetens internet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt har varit att presentera aktuella metoder för den källkritiska undervisningen i högstadiet. Vår frågeställning genom arbetet har varit, “vilka metoder kan lärare undervisa om inom källkritik för att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt?” Genom systematiska sökningar i olika databaser valde vi ut tio artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Hur använder sig lärare av genrepedagogik i skrivundervisningen? : En kvalitativ studie kring lärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ricky Kaljanac; Amar Zeqiri; [2022]
  Nyckelord :Teaching-learning circle; explicit teaching; genre-based pedagogy; middle school; writing lesson; scaffolding; teaching-learning zones; Cirkelmodellen; explicit undervisning; genrepedagogik; grundskola; skrivundervisning; stöttning; undervisningen och lärandets fyra utvecklingszoner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sex lärares enskilda beskrivningar och upplevelser av genrepedagogiken. Inledningsvis presenteras kravet som undervisningen och samhället ställer på elevers skrivförmåga. Därefter ges en förklaring till hur genrepedagogiken kan möta dessa krav. LÄS MER

 4. 4. Representationen av genus och sexuell läggning i läromedel i franska för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jan Bergström; [2022]
  Nyckelord :representation; genus; sexualitet; läromedel; franska;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the representation of gender and sexual orientation in a series of Swedish high school-level educational textbooks for teaching French. The content analytical method used for the analysis was a model developed by the French researchers Carole Brugeilles and Sylvie Cromer, which focuses on the concept of “figure”. LÄS MER

 5. 5. A quantitative study on vocabulary in English textbooks used in upper secondary schools in Sweden

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Leena Le Thi Thuy Dung; [2022]
  Nyckelord :Vocabulary; vocabulary acquisition; explicit learning; incidental learning; repetition; exposure; textbooks; teaching materials;

  Sammanfattning : Vocabulary plays a fundamental role in language learning acquisition. With a sufficientvocabulary, learners are able to express themselves in various ways, communicate and share their thoughts and opinions with others. In contrast, an inadequate vocabulary gives rise to misunderstanding and poor communication. LÄS MER