Sökning: "didactical tools"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden didactical tools.

 1. 1. Using Climate Fiction in Education for Sustainable Development in the EFL Classroom. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Emelie Gille; Tove Segerdahl; [2023-11-14]
  Nyckelord :Climate fiction; Education for Sustainable Development ESD ; EFL teaching; environmental literature; didactical tools;

  Sammanfattning : Due to climate change, the human race faces the challenge of how to change our behaviour towards nature in order to achieve a more sustainable future. In educational settings, this is reflected in the Swedish steering documents issued by the National Agency for Education requiring teachers to implement environmental education in their teaching. LÄS MER

 2. 2. "Vi ses bakom kulisserna" : Hur historielärare engagerar sina elever genom att göra historien levande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Juth; Tobias Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Artifacts; Historical empathy; Living history education; Role-playing games; Stories;

  Sammanfattning : In this study we wanted to compare how history teachers working in various stages in the compulsory school and high school bring history to life through artifacts and narrations and how it differed based on the students’ cognitive maturity. We also studied how the combination of artifacts, role-playing games and stories can affect students’ learning of history. LÄS MER

 3. 3. The Usefulness of Auditory Aid in Reading Assignments for Dyslexic L2 English Learners in Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Vesterlund; Fatma Fejsal Odah; [2023]
  Nyckelord :Dyslexia; Auditory aid; Independent readers; Helping tools;

  Sammanfattning : In a democratic school system, all students should be included regardless of their individual differences. However, dyslexic students run the risk of being left behind in the process of becoming an independent reader. LÄS MER

 4. 4. Lärares didaktiska val av digitala applikationer : En intervjustudie kring hur lågstadiepedagoger motiverar sina val av digitala applikationer för att främja elevernas läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annelie Andersson; Anna Ewald; Nina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :digital tools; applications; literacy; primary school; digitala verktyg; applikationer; läs- och skrivutveckling; lågstadiet;

  Sammanfattning : I Lgr22 står det formulerat att eleven ska få skapa texter enskilt och gemensamt där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Då digitala verktyg används nästan dagligen i skolverksamheten samt att dessa ofta är uppbyggda på att användaren ska navigera i applikationer så är det viktigt att synliggöra pedagogernas perspektiv och didaktiska val. LÄS MER

 5. 5. Lärarens uppfattning och hantering av språkbarriärer hos andraspråkselever i matematikundervisningen: en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Hedelin; Julia Aleskog; [2023]
  Nyckelord :Second language learners; languages barriers; digital tools; strategies; support; andraspråkselever; språkbarriärer; digitala verktyg; strategier; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete handlar om i vilka lärsituationer lärare upplever språkbarriärer hos andraspråkselever i matematikundervisningen. Studien handlar även om att undersöka vilka strategier lärare använder sig av för att stötta andraspråkselever när språkbarriärer uppstår. LÄS MER