Upplevelsen av att vara förälder till ett barn med diabetes typ-1 : En litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ-1 är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar främst barn. När ett barn insjuknar i diabetes typ- 1 läggs ett stort ansvar på föräldrar. Detta ansvar kan leda till att föräldrar inte längre känner sig trygga i sin föräldraroll. Föräldrar behöver stöd och information för att kunna känna sig trygga i sin roll och kunna hantera barnets sjukdom. Genom att beskriva föräldrarnas upplevelser kan sjuksköterskan få en ökad förståelse och kunskap om föräldrars situation. Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn med diabetes typ-1. Metod: Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Resultat: I resultat framkom tre teman, känslor, behov av stöd och begränsningar i livet som besvarade studiens syfte. Föräldrarna upplevde sorg och oro inför barnets diabetes typ-1. Föräldrarna uttryckte vikten av information och upplevde bristande stöd av vårdpersonalen. CGM underlättade föräldrarnas vardag. Att hålla balansen mellan barnets fysiska aktivitet, kost och insulindosering blev en utmaning för föräldrarna.Föräldrarna upplevde bristande tillit för andra vuxna. Konklusion: Föräldrarna upplevde bristande information och stöd från vårdpersonalen. Därmed är sjuksköterskans roll i att ge föräldrar stöd och rätt anpassat information väldigt viktigt för att föräldrarna ska kunna hantera barnets diabetes typ-1.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)