Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. Syftet på detta examensarbete är att undersöka om logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction är ett effektivt samordningssystem att använda vid logistikhantering genom att undersöka hur programmet upplevs på tre olika projekt. Författarna har genom denna undersökning som mål kommit fram till om rätt val av logistikmetod gjorts för de tre projekten, vid vilka sorts projekt Myloc Construction ska användas och om Myloc Construction är ett system som Veidekke ska använda för framtida projekt. I dagsläget så pågår ett till- och ombyggnadsprojekt på tre olika huskroppar av Sergelhuset på Sergels torg där Veidekke, NCC och Zengun genomför projektet i en totalentreprenad i samverkan. Alla tre entreprenader använder sig utav Myloc Construction för sina respektive delar i projektet. Undersökningen har baserats på en kombination av olika vetenskapliga metoder såsom intervjuer, enkäter, litteraturstudier, observationer samt elektroniska källor. För att få en djupare förståelse om Myloc Construction har nio personer som använder programmet intervjuats. Enkätundersökningen delades ut till olika användare av programmet för att få en större helhetsbild. På grund av projektets storlek, placering och komplexitet där flera entreprenader samverkar med varandra så är ett logistikprogram nödvändigt. Programmet kan användas till alla typer projekt men är mest nödvändigt till större och mer komplexa projekt. Förutsatt att Myloc fortsätter att uppdatera sin tjänst både på webben och i mobilen så är det något som kan effektivisera logistiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)