FILTER ELLER #NOFILTER? - En kvalitativ studie av hur unga svenska kvinnor resonerar kring retuscherande kamerafilter på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att bidra med fördjupad förståelse för hur unga svenska kvinnor resonerar kring användning av och exponering för retuscherande kamerafilter på sociala medier.Teori: Genusteori, objektifieringsteori, Cultural StudiesMetod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudieMaterial: Studien bygger på transkriptioner av fyra enskilda intervjuer samt en parintervju. Sammanlagt sex deltagande respondenter i åldrarna 16–21.Resultat: Studien visar att retuscherande kamerafilter var vanligt förekommande i de unga kvinnliga respondenternas vardagliga kommunikation. Hur de använde filtren skilde sig beroende på plattform och vem som var mottagare. Samtliga respondenter uttryckte en oro för filtrens förmåga att påverka hur de tänker både kring sina egna och andras utseenden. Några uppgav även att de förhöll sig mer kritiskt till det egna utseendet efter att ha använt retuscherande kamerafilter. Vidare kunde de unga kvinnorna skönja en rad samhälleliga och kulturella normer kring det kvinnliga skönhetsidealet i de retuscherande filtrens utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)