"Pappa slår mamma" : En kvalitativ studie om ideella kvinnojourers arbete med barn som bevittnat våld.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och länge har kvinnan stått i fokus som enda offret i familjen, men nu vet man att även barn som bevittnat våldet påverkas negativt i hög grad. Varje år söker sig tusentals kvinnor och barn till landets kvinnojourer för att få stöd och skydd. Syftet med den här uppsatsen var att få kunskap om hur kvinnor som är engagerade i arbetet på kvinnojourer beskriver att de bemöter barn som bevittnat våld och hur de arbetar för att hjälpa dem i deras situation I studien användes en kvalitativ metod där fem enskilda intervjuer med jourkvinnor utförts. Det insamlade materialet har analyserats utifrån innehållsanalys och temat som växte fram ur analysen var ”Trygghet”. Resultatet har analyserats i förhållande till traumateori samt begreppet empati. I resultatet framkommer det att barn på kvinnojouren uppvisar symptom som kan jämföras med traumatisering och posttraumatisk stress till exempel aggressivitet, undvikande beteende och hyperaktivitet. Studien visar att jourkvinnorna bemöter barnen på kvinnojouren med ett empatiskt förhållningssätt, genom att vara lyhörda för barnens behov och lägga stor vikt vid att bygga upp tillit hos barnet. I mötet med barnet var leken en betydelsefull del.  I rollen som jourkvinna är trygghet centralt i arbetet med barn som bevittnat våld. Kunskap på kvinnojourer finns men de skulle vilja ha mer fortbildning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)