Riskhanteringsprocessen i praktiken : En kvalitativ fallstudie på energiföretagen E.ON

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Riskhanteringsprocessen utformas på olika sätt i olika företag och den behöver anpassas till både interna och externa förändringar eftersom företag verkar i olika miljöer och utsätts därmed för olika sorters risk. Förutom detta blir även riskhanteringsprocessen en särskilt betydelsefull process för företag som bedriver samhällsviktiga verksamheter eftersom de är av yttersta vikt för samhällets funktion. Idag existerar det en stor mängd litteratur om ämnet riskhantering men vi fann en frånvaro av forskning som studerar den praktiska tillämpningen av riskhanteringsprocessen och styrningen genom hela processen. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur riskhanteringsprocessen är utformad och hur den styrs för att bidra med ökad kunskap om vilka element som är av kritisk karaktär i processen. Studien avser även att undersöka hur hela organisationen och dess intressenter inkluderas i riskarbetet. Metod: För att uppfylla studiens syfte har vi utfört en kvalitativ enfallsstudie på företaget E.ON Sverige. För att samla in det empiriska materialet har intervjuer tillämpats, både personliga och telefonintervjuer. Totalt genomfördes fem intervjuer vilka även har kompletterats med återkommande samtal med våra huvudkontakter på E.ON under hela studiens gång. Slutsats: De kritiska momenten i en riskhanteringsprocess är intern kommunikation samt att företag måste beakta sina intressentgruppers krav och intressen och ta hänsyn till dessa vid utformandet av företagets riskhanteringsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)