Svenska byggföretags inköpsmöjligheter från Polen -Utredning av tillvägagångssätt för inköp av byggmaterial samt upphandling av underentreprenörer

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings uni

Författare: Robert Magnusson; Jaqueline Åkerström; Nancy Åkerström; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Examensarbetet avhandlar möjligheterna att importera byggmaterial samt att anlita underentreprenörer från Polen. Arbetet har gjorts åt medlemmarna inom BIFAByggmästargruppen

Interfaber AB. BIFA är en organisation med självständiga byggentreprenörer i effektiv samverkan vad avser gemensamma angelägenheter, som t.ex. inköp av byggmaterial.

Rapporten omfattar tre delar, en teoretisk-, en empirisk- och en praktisk del. Arbetet inleds med en allmän beskrivning av Polen och dess ekonomiska förutsättningar. I denna del tar vi också upp EU-lagar för utländska entreprenörer som arbetar i Sverige.

I rapporten kan man också ta del av en enkätundersökning. Enkätundersökningens syfte var att få kännedom om vilka typer av byggmaterial och underentreprenörsarbeten BIFA:s medlemmar är mest intresserade av. Resultatet av undersökningen visar att medlemmarna är mest angelägna om att importera fönster och dörrar. De underentreprenörsarbeten som är av störst intresse är mur- och putsarbeten.

För att hitta leverantörer och underentreprenörer reste vi till Gdansk i Polen och där besökte vi en byggmaterialmässa. Besöket på mässan resulterade i flera kontakter med företag, varav tre har kontaktpersoner i Sverige. Vi träffade även betydelsefulla personer på Exportrådet Polen, Polsk-svenska Handelskammaren samt NCC. Dessa personer kunde ge oss användbar information angående leveranser, betalningar och problem som kan uppstå.

Under arbetet har vi kommit i kontakt med rapporten ”Nya inköpsvägar för byggmaterial”, som har sammanställts av Svensk Handel. Rapporten behandlar inköp av byggmaterial från bl.a. Polen och innehåller information om polska leverantörer som bedömts som lämpliga för import till Sverige. Detta kan ge BIFA möjlighet att hitta ytterligare leverantörer av byggmaterial.

Att hitta underentreprenörer visade sig vara betydligt svårare än att hitta leverantörer. Vi har kontaktat flera underentreprenörer men har tyvärr inte fått något gensvar. Ett sätt att hitta leverantörer och underentreprenörer är att ta hjälp av Polsk-svenska handelskammaren. Handelskammaren kan mot betalning fungera som konsulter och hitta lämpliga leverantörer och underentreprenörer. Ett annat sätt att finna polsk arbetskraft och leverantörer är att ha en anställd lokaliserad i Polen som då kan arbeta mer effektivt med detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)