Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn somutsätts för barnmisshandel. Metod: Litteraturöversikt för att skaffa en uppfattning om detbefintliga forskningsläget inom ämnet. Tio stycken artiklar valdes ut till resultatet och dessaanalyserades och granskades enligt tre olika granskningsmallar. Resultat: Tre temanframkom; Sjuksköterskans upplevelse av sitt professionella ansvar, identifikation avbarnmisshandel samt sjuksköterskans erfarenhet av anmälning av barnmisshandel.Sjuksköterskor vet att de har ett ansvar att anmäla kännedom eller misstanke ombarnmisshandel men de har ej tillräckligt med kunskap och utbildning kring olika lagar ochdärför väljer många att inte anmäla. Sjuksköterskor som träffat barn som blivit utsatta för våldkan identifiera olika beteende och tecken hos barn som till exempel dålig ögonkontakt eller attbarnet har märke på kroppen. Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i att stötta föräldrarnatill det utsatta barnet i fall där den ena föräldern har skadat sitt egna barn. Mångasjuksköterskor beskriver att de saknar utbildning i ämnet och har därför inte tillräckligt medkunskap. Slutsatser: Sjuksköterskor behöver mer utbildning för att få en ökad kunskap kringbarnmisshandel för att kunna bidra till en bättre vård och en minskning av barnmisshandel.Utbildning bidrar också till att sjuksköterskor vet hur de kan förbereda sig på olika situationersom kan uppstå vid mötet med barn som blivit utsatta för barnmisshandel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)