”Alla klappade för att man skulle klappa” : - En studie om organisationskulturens påverkan på de anställda kopplat till lojalitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Olsson Fanny; Emma Hammarberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien är till för att få en fördjupad bild om och hur anställda erfar en organisationskultur samt att se om det finns reflektioner om kopplingar mellan organisationskultur och lojalitet. Då vi spenderar stora delar av vårt liv på arbetsplatsen och vill må så bra som möjligt är det intressant att se hur organisationskulturen upplevs. Lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare är en viktig aspekt för att kunna behålla kompetens inom företag. Studien är genomförd utifrån de anställdas perspektiv men vi anser snarare att det är arbetsgivare som kan dra nytta av de resultat som studien visar. De teoretiska referensramar som tas upp ligger till grund för hur det kvalitativt insamlade materialet ska tolkas. Det empiriska materialet har införskaffats genom nio intervjuer med anställda runt om i Sverige. Resultatet visar på att organisationskulturer är något som upplevs olika, främst beroende på hur mycket arbetsgivaren arbetar med den rådande organisationskulturen. Studien visar också att det finns kopplingar mellan organisationskultur och lojalitet men att lojaliteten kan komma i olika former, både frivillig och ofrivillig och mot företaget i sin helhet eller mot vissa aspekter såsom kollegor i företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)