"Är det ens någon skillnad?" : Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen. Det finns ett begränsat utbud av vetenskapliga artiklar gällande tema och projekt. Vi beslöt oss för att intervjua förskollärare kring deras tidigare upplevelser och erfarenheter om begreppen. Vi redogör för hur barn upplever tema och projekt samt om de upplever att de har ett inflytande över arbetssättet som används i respektive verksamhet. I Läroplan för förskolan står det att barn ska utveckla förmågan att utöva inflytande i verksamheten och få känna att deras åsikt räknas (Lpfö98, rev. 2016, s.12). Vi kommer därför att använda metoden barnintervjuer för att få en insyn i om barn upplever att de har inflytande i verksamhetens arbetssätt eller inte. Vi vill tydliggöra begreppens innebörd med hjälp av erfarna förskollärare som arbetat med dessa arbetssätt i verksamheten. Våra tidigare erfarenheter har visat att barn får olika mycket bestämmanderätt över arbetssätten beroende på förskola. Tema och projekt får enligt oss stort utrymme i verksamheten och under vår utbildning har vi fått kunskap om hur viktigt det är för barn att få inflytande i förskolans planerade aktiviteter. Därför har vi valt att undersöka barns inflytande i arbetssätten. Barns inflytande på verksamheten kan differentiera sig mellan förskolor på grund av att läroplanen är tolkningsbar. I läroplanen visas det vilka strävansmål förskolan ska arbeta mot men det framgår inte hur förskollärarna ska arbeta för att nå målen. Genom arbetet hoppas vi kunna ge en bättre förståelse över hur de olika arbetssätten ser ut samt huruvida barns inflytande tas till vara när man arbetar med arbetssätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)