Kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen hetsätningsstörning - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Ett av symtomen för hetsätningsstörning är att inte ha kontroll över den mängd mat som äts. Individen får i sig mer mat än vad kroppen behöver under en kort period, vilket över tid kan leda till komplikationer för hälsan såsom fetma, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. Stöd från sjuksköterskan, familj och närstående kan leda till en bättre återhämtningsprocess för individen samt att individen lättare kan nå sina mål. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av hetsätningsstörning. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med en induktiv ansats där nio vetenskapliga artiklar granskats med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: hetsätning som en hanteringsmekanism för stress, negativa känslor associerade med hetsätning och känslan av att inte kunna sluta äta. Konklusion: Kvinnorna upplever att de hanterar stress och ångest bättre när de hetsäter, men hetsätningen orsakar viktuppgång, vilket i sin tur leder till mer ångest. Ångesten utlöses bland annat av att inte kunna leva upp till samhällets bild av den perfekta kroppen. Att ständigt hetsäta leder till matvanor som gör att individen inte kan begränsa sitt matintag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)