Arbetsterapeutiska interventioner för ökad aktivitetsbalans hos personer med ångestsyndrom - en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Ångestsyndrom kan bidra till svårigheter i vardagliga livet och påverka individens livssituation, aktivitetsbalans och hälsa. Arbetsterapeutiska interventioner genomförs för att påverka individens görande, tänkande och/eller kännande för att uppnå enförändring. Forskning visar att det finns en del interventioner riktade mot denna typ av grupp, men ytterst lite som fokuserar på att främja aktivitetsbalans i vardagen. Syfte: Syftet är att undersöka vilka interventioner arbetsterapeuter beskriver att de använder sig av för att deras klienter med ångestsyndrom ska kunna uppnå en bättre aktivitetsbalans. Syftet är vidare att beskriva hur arbetsterapeuter upplever att dessa interventioner bidrar till förbättrad hälsa och aktivitetsbalans för dessa klienter. Metod: En kvalitativ ansats valdes. Åtta arbetsterapeuter som valdes med snöbollsurval intervjuades. Data analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet resulterade ett tema: ”Klientcentrering” och tre huvudkategorier: ”Skapande aktiviteter”, ”Kognitiv beteende terapi” och ”Vardagsstruktur”. Slutsats: Arbetsterapeuterna använde sig av olika interventioner; skapande aktiviteter, kognitiv beteende terapi och vardagsstruktur för att uppnå en god aktivitetsbalans och hälsa hos individer med ångestsyndrom. Interventionerna visade sig ge goda resultat enligt arbetsterapeuterna och interventionerna kunde bidra till ökad aktivitetsbalans och hälsa hos klienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)