Andra världskriget i tre dagstidningar : En studie om hur Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar ett antal händelser under andra världskriget

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Elinor Persson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna uppsats undersöks hur de tre tidningarna Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar sex specifika händelser under andra världskriget, händelserna är Kristallnatten, krigets början, Sovjet anfaller Finland, tredje rikets invasion av Norge, tredje rikets invasion av Danmark och Hitlers död. De specifika händelserna är kulturellt och geografiskt nära Sverige. De tre tidningarna har olika politisk ståndpunkt och uppsatsen vill undersöka om och hur tidningarna skiljer sig åt i sin nyhetsrapportering. Denna uppsats frågeställningar är, hur såg nyhetsrapporteringen ut i kommunistiska Ny Dag, högertidningen Aftonbladet, som sades vara tyskvänliga under kriget och högertidningen Svenska Dagbladet under specifika nedslag under andra världskriget? Skiljer sig tidningarnas nyhetsrapportering åt och i så fall på vilket sätt?

Den teori som uppsatsen utgår från är gestaltningsteorin och den tillämpas med hjälp av massmedieretorisk analys. Uppsatsen bygger på 69 artiklar, 18 av dessa har undersökts djupare med en massmedieretorisk analys. Uppsatsens resultat visar att Kristallnatten var den händelse som fick tidningarna att uttrycka mest känslor. De händelser som skilde tidningarna mest åt var rapporteringen om Sovjets anfall på Finland och Hitlers död. Tidningen Ny Dag skiljde ut sig eftersom de skrev att Finland provocerade fram kriget och kommer att lägga skulden på Sovjet. När Hitler dött var Ny Dag också den tidning som skiljde ut sig från de övriga, de var mycket kritiska och resonerade kring om Hitlers var död eller inte. Aftonbladet och Svenska Dagbladet var mer lika i sin rapportering, fast tidningarna skilde sig åt i beskrivningarna av de stridande parterna. SvD skrev mer om de allierade och AB hade många tyska källor. Uppsatsen visar att tidningarnas nyhetsrapportering skiljer sig åt, Ny Dag är tyskfientlig men sovjetvänlig, Svenska Dagbladet är mer objektiva, de är inte tyskvänliga men försöker att vara neutrala, Aftonbladet använder många tyska källor men beskriver Tysklands förehavanden i objektiva ordalag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)