Tid hos Jon Fosse : Stilistisk analys av gestaltningen av tidselementet i Fosses roman Det er Ales

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: I uppsatsen gör jag en stilistisk analys av Jon Fosses roman Det er Ales samt en analys av tidsgestaltningen i romanen. Arbetets huvudfält är litterär stilistik där form och innehåll ses som två samspelande komponenter inom ett skönlitterärt verk. Huvudsyftet är att belysa hur form och innehåll samverkar i gestaltningen av tid i Det er Ales och vad denna gestaltning får för konsekvenser för förståelsen i romanen. Flera mindre kvantitativa undersökningar och en kvalitativ analys inriktade på utmärkande stildrag i Det er Ales har visat att Fosses prosa är mycket särpräglad och skiljer sig i många avseenden från språket i samtida skandinaviska romaner. I analysen av tidsgestaltningen behandlas tid, rum och perspektiv som tre samspelande element. Jag har spårat alla tids- och perspektivskiften i romanen samt undersökt på vilka sätt dessa skiften sker i romanen, vilket har belyst romanens tidsgestaltning. Denna analys har visat att tidsuppfattningen i romanen är mycket bunden till de olika platserna som gestaltas där. Alla tidsnivåer: dåtid, nutid och framtid verkar vara tillgängliga samtidigt genom specifika platser viktiga i romanens personers liv. Tiden i romanen gestaltas snarare som en krets än som en linje. Hela tidsgestaltningen byggs på ett sammanhang av flera olika realiteter. Samma historier, samma mönster i människans liv, upprepas från generation till generation. Sammanhang mellan form och innehåll har visat sig tydligt under analysen. Både Fosses stil och verklighetsskildring i romanen bygger på kontinuitet och upprepning: både gränserna för romanspråkets standard såväl som den traditionella kronologin överskrids.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)