Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. För offentliganställda genomsyrar den grundlagsstadgade yttrandefriheten deras anställningsförhållande. Yttrandefriheten ger offentliganställda en långtgående kritikrätt och lojalitetsplikten ger vika för grundlag. För privatanställda är lojalitetsplikten vägledande för hur långt kritikrätten sträcker sig. Praxis har format privatanställdas kritikrätt gentemot sin arbetsgivare. Kritikrätten inom privat sektor grundar sig i hänvisningar till den medborgerliga yttrandefriheten. 2017 infördes den så kallade visselblåsarlagen. Lagen ger ett likställt repressalieskydd för offentlig- och privatanställda när allvarliga missförhållanden offentliggörs. Då kritik inte faller inom visselblåsarlagens skydd är repressalieskyddet mellan offentlig- och privatanställda olika. En stor skillnad bottnar i att offentliganställda har ett grundlagsstadgat repressalieskydd när de har utnyttjat sin yttrandefrihet, vilket inte privatanställda har i förhållande till sin arbetsgivare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)