Språkutvecklande undervisning i svenska på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt fokuserades begreppet litteraturdidaktik med syftet att undersöka vilken svensk litteraturdidaktisk forskning med fokus på gymnasiet och grundskolan årskurs 6–9 fanns? Vidare undersöktes också vilka teman som kunde identifieras inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet i de artiklar som inkluderades i kunskapsöversikten. Resultatet bestod av systematiskt insamlade källor bestående av vetenskapliga artiklar i sökningar som gjorts i Linköpings universitets sökverktyg UniSearch samt i SwePub. Utifrån resultatet framkom tre olika teman som fokuserade synen på läsning, synen på undervisning och synen på bedömning. Vidare framkom också en debatt gällande den skönlitterära kanons förhållande till multimodala textuniversum i dagens skola. När det kom till bedömning kritiserades provkonstruktionen och hur fenomenet läsförmåga avses mätas. Gällande undervisningen framhölls vikten av lärarens litteraturdidaktiska repertoar för att kunna hjälpa elever att utveckla metakognition, lässtrategier och förmågan att sätta ord på sina tankar. Avslutningsvis diskuteras de framkomna resultaten i relation till den kommande yrkesprofessionen, källkritik samt kunskapsöversiktens begränsningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)