DEN MODERNA HAMBURGAREN - En studie om facilitering som verktyg i organisationsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att belysa hur verktyget facilitering har implementeratsoch använts i en organisation samt att redogöra för verktygets betydelse förorganisationens utveckling.Teori: Valda teorier och den tidigare forskningen behandlar bland annat forskning somrör processkonsulten, en roll som kan liknas med en facilitator. De rör ävenorganisationsutveckling, hur organisationer tänker och agerar samt hurlärandeprocesser ser ut.Metod: Uppsatsens metod var att utföra kvalitativa intervjuer. Urvalet innehåller fempersoner, en från Lorensbergs och fyra från SKF där samtliga har högapositioner inom sin organisation. Respondenterna från SKF är anonyma medanLorensbergs inte är det, alla intervjuer är ordagrant transkriberade. Fokus var attförsöka identifiera områden och teman med hjälp av litteraturen och den tidigareforskningen.Resultat: Studien visar att respondenternas och litteraturens förklaring av facilitering är ienlighet med processkonsulten. Lorensbergs implementerar verktyget i SKFunder ett utbildningsprogram på fyra veckor där deltagarna själva får prova sigfram och lär sig på så sätt hur verktyget bör användas. Att Lorensbergs leversom dem lär är också en faktor för att respondenterna ska få större förståelse.SKF applicerar verktyget i sin egen organisation genom att skapa nyautbildningsprogram, som dem själva leder. Verktyget har fått en stor betydelseinom organisationen och dess utveckling, vissa har till och med erhållitbenämningen facilitator i sin arbetsbeskrivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)