Klassrumsmiljö : pedagogiska konsekvenser för undervisning och lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: En stor del av barnens liv spenderar de i skolornas lokaler. I skolans klassrum ska eleverna utvecklas och undervisas och där ska även många olika typer av aktiviteter och interaktioner ske. Förutsättningarna som skolbyggnaden och klassrummen har påverkar elever och lärare exempelvis ergonomiskt och ljudmässigt. Det är därför viktigt att reflektera över den fysiska miljön och vilka pedagogiska konsekvenser den medför. Det är relevant för oss som lärarstudenter att få kunskaper om hur vi som framtida lärare ska planera lärandemiljön. Vilka krav vi kan ställa samt vem som bär ansvaret så att vi också kan påverka framtidens skola och klassrum. Studien har gjorts i syfte att få reda på hur de intervjuade lärarna tänker kring den fysiska miljön när de möblerar och utformar sina klassrum. Vi önskar att med denna studie visa att klassrumsmöbleringen är mer än bara bänkar i olika formationer. Den här studien är en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat tre lärare och en rektor inom Stockholmslän angående klassrumsmöblering. Studiens resultat visar att de intervjuade ser klassrumsmöblering och lärmiljön som viktig och att det har en stor betydelse för eleverna och undervisningen hur dessa utformas. Vi konstaterar att ett tydligare ansvar gällande skolbyggandet och skolans fysiska miljö vore eftersträvansvärt. Likväl vore det positivt med ett övergripande samarbete mellan pedagoger, lärare, arkitekter, kommuner och beslutsfattare för att kunna planera byggandet och upprustningen av skolor som då kan anpassas efter de behov och syften som undervisningen kräver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)