Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? : En studie om samhällsansvar och legitimitet inom kontroversiella branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? Seminariedatum: 2019-05-29 Kurs: FÖ6021 - Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0hp Författare: Jonathan Bengtsson och Sandro Larsson Handledare: Marie Héléne Laurell Examinator: Ulf Aagerup Nyckelord: CSR, ansvar, legitimitet, styrning, kontroversiella branscher Teoretiskt bidrag: En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig avCSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Frågeställning: • Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? Syfte: Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscherimplementerar CSR i sina verksamheter. Studien kan möjliggöra ett bidrag till den befintliga debatten gällande hur organisationer inom kontroversiella branscher bör ägna sig åt CSR-aktiviteter eller inte. Arbetets syfte är att med hjälp av relevanta teorier undersöka legitimitetenoch skapa förståelse för hur det CSR-arbete som marknadsförs och kommuniceras, faktiskt implementeras i företag som är verksamma inom kontroversiella branscher. Teoretiskt perspektiv: I den teoretiska perspektiv som använts för att utforma intervjuer och analysera empirin är framförallt teorier kring legitimitet, CSR och verksamhetsstyrning. Deras olika nivåer och betydelse har förklarats ingående. Vi har även beskrivit hållbar marknadsföring eftersom kopplingen till legitimitet, CSR och kanske framförallt verksamhetsstyrning var så naturlig. Metod: Vi har gjort en fallstudie på företagen Svenska Spel och Systembolaget. Genom intervjuer och sekundär data har en kvalitativ studie med en abduktivt ansats genomförts. Slutsats: För att erhålla legitimitet inom kontroversiella branscher är CSR ett användbart verktyg. CSR och hållbarhet finns implementeras i organisationernas verksamhetsstyrning på en mängd sättoch utföranden. Aktörer inom kontroversiella branscher möter en rad utmaningar inom ämnet och den gemensamma nämnaren för utmaningarna återfinns i samhällets förväntningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)