Organisation av svenska som andraspråk i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Lars-gunnar Forslund; [2011-07-27]

Nyckelord: svenska som andraspråk; organisation; urval;

Sammanfattning: Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att belysa hur ämnet svenska som andraspråk (SVA) organiseras i två skolor i X-stad. Vidare har jag försökt ta reda på urvalet av elever till SVA går till. Som metod har jag valt intervjuer på Bergskolan och Dalskolan i X-stad. Mina frågeställningar var:• Hur organiseras SVA på den aktuella skolan?• Hur går det till när beslut om vilka elever som skall läsa SVA fattas?• Varför läser inte alla elever med utländsk bakgrund SVA?• Vem får sätta SVA-betyg?Mitt resultat visar att skolorna visserligen valt lite olika sätt att organisera SVA, men båda skolorna har problem med attityden till ämnet, många vill slippa läsa SVA. Bergskolan har inga SVA-lärare och eleverna får inte SVA-betyg om denne varit i Sverige längre än fyra år, eller uppnår kriterierna för godkänt betyg i (modersmåls)svenska. Dalskolans SVA-lärare fungerar som en resurs för dubbelbemanning i (modersmåls)svenska på någon av veckans lektioner i varje klass. SVA-lärarna har inget samarbete med ämneslärare som en språklig resurs i skolans olika ämnen. På Bergskolan sätter undervisande svensklärare SVA-betyg om eleven klarar skolans kriterier för SVA-betyg; max fyra år i Sverige och att eleven inte skulle klara av att få betyget G i (modersmåls)svenska. På Dalskolan sätts SVA-betyg i samarbete mellan SVA- och svensklärarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)