Högläsningens möjligheter - för barns lärande och utveckling i undervisningen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning:Vårt syfte med examensarbetet är att belysa betydelsen av högläsning av barnlitteratur förelevernas utveckling och lärande i undervisningen. I vår kommande yrkesroll som lärare kandet ibland upplevas som svårt att finna lustfyllda former på lärandet. Avsikten medföreliggande examensarbete är därför att belysa högläsningens möjligheter som ettstimulerande och integrerat komplement i undervisningen. Genom vårt genuina intresse förbarnlitteratur har vi därför valt att fördjupa våra kunskaper inom detta område. Detta för att vii vår utbildning fått inblick i betydelsen av den magiska inverkan som barnlitteratur utgör.Vi har tillsammans valt en barnbok som underlag vilken kommer att verka som exempel.För att visa vilka möjligheter en barnbok kan utgöra kommer vi i föreliggande examensarbeteatt genomföra en analys av vår specifikt utvalda bok. Barnboken som vi utsett kan inte sägasrepresentativ i dess fulla bemärkelse och generaliserar inte heller genren barnlitteratur utanverkar i vår uppsats som ett exempel. Vår utvalda barnbok är naturligtvis inte den enda inomområdet, men vi vill genom vår analys belysa ett tillvägagångssätt som påvisar barnbokensfaktiska möjligheter till barns lärande och utveckling. Boken vi valde att analysera var Lars &Urban och pudelstjärnorna av Eva Dahlgren (005), detta för att den fångat vårt intresseredan tidigare. Vi har genom detta examensarbete utvecklat kunskap om och fått insikt ihögläsningens betydelse för barns lärande och utveckling i undervisningen. Vår slutsats är attsom lärare får vi aldrig glömma att vi utgör en stor och viktig del av barnens vardag. Genomett inspirerande, bekräftande och uppmuntrande förhållningssätt bör vi möta barnen på derasväg mot vuxenlivet. Det blir då viktigt att föregå som goda förebilder som är betydelsefullaoch relevanta i barnens värld. Vi tror att det krävs en medveten vilja och ett genuint intressehos pedagogerna för att kunna tillgodose elevernas utveckling och lärande. Barnlitteraturutgör enligt vår mening en magisk inkörsport till en värld fylld av möjligheter. Genom attanvända högläsningen som ett dagligt inslag i undervisningen tror vi att elevernas utvecklingfrämjas. Vår förhoppning är att detta examensarbete kan verka som inspirationskälla för såvälpedagoger som forskare och andra intressenter inom området. Vi kan helhjärtatrekommendera barnboken Lars & Urban till såväl pedagoger som föräldrar. Vi har genomföreliggande examensarbete utvecklat kunskap om och fått insikt i hur högläsning avbarnlitteratur kan påverka elevernas utveckling och lärande i undervisningen på ett mycketpositivt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)