Från second chance school till högre utbildning : Studier på folkhögskola som en identitetskapande och självstärkande process

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupareförståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnarstudien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusetsfolkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid.​ Utifråndetta syfte formulerades dessa frågeställningar: 1) Hur såg de unga vuxnas väg till Fryshusetsfolkhögskola ut? 2) Hur upplevde de sin studietid på Fryshusets folkhögskola? 3) Vilkenbetydelse tillskriver de sin tid på folkhögskolan efter sina avslutade studier? Studiens empirisamlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem tidigare deltagare på Fryshusetsfolkhögskola som idag studerar på högskola eller universitet. Uppsatsen har ettsocialpsykologiskt perspektiv med ett teoretisk ramverk som utgår från ett symboliskinteraktionistiskt perspektiv. Ramverket består av dessa teorier: Berger och Luckmanns teoriom att individen tillsammans med samhället skapas som en social konstruktion. Främstkommer deras begrepp primär och sekundär socialisation användas, men även begreppensignifikanta andra och resocialisation. I det teoretiska ramverket ingår även Cooleys teorierom spegeljaget och primärgruppen och Goffmans teori om identitetstypologi. Resultatenvisade att Fryshusets folkhögskola har haft en betydande roll för de unga vuxna. De ungavuxna hade gått igenom en förändringsprocess under deras tid på Fryshusets folkhögskola. Deunga vuxna upplevde att relationerna på skolan hade haft en stor betydelse för dem, främsthade lärarnas uppmuntran haft en stor påverkan för deras självförtroende. Slutligen visadeäven en positiv förändring hos de unga vuxnas självkänsla och identitet. Innan deras studierpå folkhögskolan hade samtliga av informanterna oavslutade gymnasiebetyg och enupplevelse av att sakna mål. Idag studerar de vuxna på högskola eller universitet och de ungavuxna har en positiv syn på framtiden och en känsla av tillhörighet i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)