"Alla måste våga säga ifrån!" : Om kvinnors våldsutsatthet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Undersökningen syftar till att kartlägga betydelsefulla faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att betrakta förhållningssätt och tillvägagångssätt som kvinnojouren och socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. För att besvara undersökningens frågeställningar genomfördes sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna symbolisk interaktionism och exit-teorin. Resultatet visar att det förebyggande och utåtriktade arbetet är viktigt för att kvinnorna som blivit utsatta för våld ska be om hjälp och stöd. Hur de professionella frågar om våld samt deras kunskaper och erfarenheter om våld har uppmärksammats som betydelsefulla faktorer. Samtidigt belyser intervjupersonerna vilket ansvar samhället besitter för att motverka våld. Slutsatsen blir att socialtjänsten och kvinnojouren kan nå fler kvinnor som blivit våldsutsatta genom det förebyggande och utåtriktade arbetet, därför ska det prioriteras av samhället. När det gäller de professionellas förhållningssätt och tillvägagångssätt behöver de anpassas efter kvinnorna, slutsatsen blir att det inte går att jämföra kvinnornas förändringsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)