Hur gör konsumenter sina val av premiumprodukter i modeindustrin? : En studie om effekten av produktionsland och hur det influerar köp-och betalviljan hos svenska konsumenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Motivation: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida Country-of-Origin (COO) påverkar svenska konsumenters Willingness to Pay (WTP) & Willingness to Buy (WTB). Vidare kommer studien även undersöka om svenska konsumenter besitter någon kännedom kring produktionsländer vid köp av klädprodukter inom premiumsektorn. Problemdiskussion: Utifrån den nuvarande ökade trenden mot en mer medveten kund önskar studien att undersöka vilka aspekter som har en avgörande roll i köpbeslutet för premiumprodukter samt hur vetskapen om produktionsland påverkar företagets image, kundens köp-och betalvilja. Denna studie kommer därmed fylla en klar funktion eftersom det finns få tidigare studier som flätar samman begreppen COO, WTB & WTP i relation till Premium Branding i modesammanhang på den svenska marknaden. Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ metod med fokus på en stor empirisk enkätundersökning där 200 svenska respondenter deltog. Frågorna var tagna från de valda huvudbegreppen COO, Brand Image, Premium, WTP/WTB samt kvalitet. Respondenterna var systematiskt tillfrågade på olika geografiska platser runt Stockholmsområdet. Resultat: Genom att enskilt testa hypoteserna som är utvecklade från tidigare teori, finner denna studie att svenska konsumenter värderar kvalitet som den viktigaste faktorn när de handlar kläder samt att deras WTB/WTP förändras vid vetskapen om produktionsland. Svenska konsumenter värderar samtidigt produkterna utifrån produktionsland samt anser sig ha en låg kännedom var produkterna är tillverkade. Implikationer: Studien kan agera som lösning för företag som vill hitta nya konkurrenskraftiga fördelar samt skapa ett större omfång av värdeskapande aktiviteter som kan locka in en större andel av marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)